Algemene Voorwaarden Pedicare-Enkhuizen

Bij het aangaan van een afspraak bij Pedicare-Enkhuizen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Algemeen

Door het maken van een afspraak gaat u een betalingsverplichting aan met Pedicare-Enkhuizen, indien u de afspraak niet nakomt is Pedicare-Enkhuizen gerechtigd hiervoor de kosten in rekening te brengen bij client.
Wanneer u een afspraak maakt of zich laat behandelen door medisch pedicure Resi Visser ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor gereserveerde tijd, geleverde diensten en gemaakte kosten.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen  praktijk Pedicare-Enkhuizen en de cliënt waarop medisch pedicure Resi Visser deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Medisch pedicure Resi Visser zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of schriftelijk te annuleren bij medisch pedicure praktijk Pedicare-Enkhuizen. Afmelding kan geschieden via  telefoon,whatsapp of per e-mail.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is medisch pedicure praktijk Pedicare-Enkhuizen gerechtigd 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt door te berekenen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag medisch pedicure praktijk Pedicare-Enkhuizen, verloren tijd inkorten op de behandeling, en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Bij verhindering van de afspraak door medisch pedicure Resi Visser, wordt deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt doorgegeven. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden.

4. Tarieven en betaling
Medisch pedicure Resi Visser vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van Pedicare-Enkhuizen. Medisch pedicure praktijk Pedicare-Enkhuizen, vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.
Het bedrag dat staat voor de behandeling, wordt berekend overeenkomstig tijd en materiaal. U bent verplicht alle door medisch pedicure Resi Visser gemaakte kosten te voldoen. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening, waarbij u akkoord gaat met de voorgestelde behandeling, of speciale technieken, ortheses of nagelbeugels is geldend.
De gemelde tarieven zijn inclusief 21% B.T.W.. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van de behandeling en of producten, te voldoen. Bij uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen.  De cliënt stelt zich verplicht de factuur per omgaande over te maken aan medisch pedicure praktijk Pedicare-Enkhuizen.
Medisch pedicure praktijk Pedicare-Enkhuizen is gerechtigd  voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.
Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij Ketenzorg West-Friesland  of de desbetreffende podotherapeut. Aanvullende cosmetische Diabetische voetzorg, welke buiten de medische basisvoetzorg vergoeding valt, wordt voorafgaand aan de behandeling met cliënt besproken en dient door cliënt zelf bekostigd te worden.  

5. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet, aan de praktijk medische voetzorg Pedicare-Enkhuizen bij intake alle relevante medische gegeven gegevens welke van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de te leveren  voetzorg.                              
Medische voetzorg praktijk Pedicare-Enkhuizen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. De vertrouwelijke gegevens van de cliënt worden beschermd volgens de richtlijnen van de AVG.

6. Geheimhouding
Medisch Pedicure Resi Visser is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die cliënt tijdens behandeling verstrekt.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, medisch pedicure Resi Visser verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Medisch pedicure Resi Visser, kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch pedicure Resi Visser is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van medisch pedicure Resi Visser.
Diefstal wordt door medisch pedicure Resi Visser altijd gemeld bij de politie.

9. Garantie
Medisch pedicure Resi Visser geeft 7 dagen kwaliteit garantie op behandeling en  producten. Garantie vervalt indien:
* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

10. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan medisch pedicure Resi Visser.

Medisch pedicure Resi Visser dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch pedicure Resi  Visser, de behandeling opnieuw gratis uitvoeren.
Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
Indien medisch pedicure Resi  Visser en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, ondergebracht bij de branche organisatie ProVoet.

11. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft medisch pedicure Resi Visser het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen medische voetzorg van Pedicare-Enkhuizen, en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Deel deze pagina